Language
HOTLINE : 085-055-5116

  สินค้า...ลิฟท์โกดังเก็บสินค้า

ลิฟท์โกดังเก็บสินค้า
ภายในอาคาร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าลิฟต์บรรทุกสินค้าเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในอาคารเก็บสินค้า ตั้งแต่ขนาดพื้นที่ 1.0x1.0m ถึง 5.0x5.0m. ขนาดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 500 kg. ถึง 10 Tons ขึ้นไป กลุ่มาลูกค้าหลัก เช่น โกดังเก็บสินค้า, กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ