Language
HOTLINE : 085-055-5116

  สินค้า..ลิฟท์ภายนอกอาคาร

ลิฟท์ภายนอกอาคาร
ภายนอกอาคาร สำหรับอาคารพาณิชย์, ตึกแถว SCI ลิฟต์บรรทุกสินค้าสามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้ในกรณีพื้นที่ใน อาคารไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายสินค้าจากด้านนอก อาคารเข้าสู่ด้านภายในอาคารเพื่อความสะดวกโดยเริ่มต้นน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 500kg. ถึง 20 ตัน